Preambulum

 

Az iNNOField Korlátolt Felelősségű Társaság (Üzemeltető, adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az látogatók, érintettek, felhasználók érdekében az irányadó jogszabályok és az egyéb hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A jelen tájékoztató célja, hogy az iNNOField Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 77/B., adószám: 12896615-1-02) gazdasági társaság (továbbiakban: Üzemeltető) tájékoztassa a Felhasználókat, Látogatókat és érintetteket az általa üzemeltetett internetes weblap, és a weblapon elérhető szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között az Üzemeltető által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Az Adatkezelő annak érdekében, hogy érintett személy az adatkezelő internetes weboldalán található szolgáltatást (például megrendelés) igénybe tudja venni, annak megtörténte után a felek jogaik gyakorlásának és kötelezettségeik teljesítésének és bizonyításának eleget tudjanak tenni, továbbá hogy adatkezelő piaci helyzetének elősegítése céljából saját szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos (például szolgáltatásai értékesítésével) értékelést végezzen, az érintett személyes adatnak minősülő adatait kezeli jogszabályi előírás által szükséges mértékben és ideig.

Amennyiben nem ért egyet a jelen szabályzatban foglaltakkal kérjük, ne használja a weblapot.

 

1. Általános rendelkezések.

1.1. Jelen Adatvédelmi tájékoztató a weblap használatának és a weblapon elérhető szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazó Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezi.

1.2. Jelen tájékoztató a Felhasználók, Látogatók és érintettek által a weblap megfelelő használatához szükséges, az Üzemeltető rendelkezésére bocsátott vagy a Felhasználókról az Üzemeltető által gyűjtött személyes adatokra vonatkozik. A weblapon elérhető szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi tájékoztató elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött szolgáltatást igénybe venni.

1.3. A weblap böngészésének, valamint az egyes szolgáltatások igénybevételének az előfeltétele, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket a Felhasználó, bizonyos esetekben a Látogató elfogadja. A weblap látogatásával, továbbá bizonyos adatkezelések esetén, a weblap szolgáltatásának igénybevételével, Saját fiók létrehozásával, illetve más szolgáltatás igénybe vétele során az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó/Látogató elismeri, hogy a jelen Adatkezelési tájékoztatót megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó és bizonyos esetekben a Látogató kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a jelen Adatkezelési szabályzatban meghatározott célokra és feltételekkel történő felhasználásához és kezeléséhez.

1.4. Jelen Adatvédelmi tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekre alkalmazni kell az irányadó magyar és Európai Uniós jogszabályokban foglalt rendelkezéseket, így különösen Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679. számú rendeletét (a továbbiakban: GDPR), az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: Infotv.); az Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt (továbbiakban: Ekertv.); a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényt (továbbiakban: Grtv.); valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (továbbiakban: Ptk.).

1.5. Jelen Adatvédelmi tájékoztató alkalmazásában személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

 

2. Üzemeltető (adatkezelő) és adatfeldolgozó adatai.

Az adatkezelő neve: iNNOField Korlátolt Felelősségű Társaság

Az adatkezelő székhelye: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 77/B.

Az adatkezelő elérhetősége, a Felhasználókkal való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@torkosborz.hu

Nyilvántartási szám: Cg.02-09-082967

Adószáma: 12896615-1-02

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága

Az Üzemeltető adatkezelőnek minősül mindazon adatok tekintetében, és kezeli mindazon adatokat, amelyeket a Felhasználók a weblap látogatása, használata, a weblapon elérhető bármely szolgáltatás igénybevétele során átadnak a részére, feltöltenek a weblapon valamint amely adatokat, ezen tevékenységek során a Üzemeltető a Felhasználóról gyűjt.

Az adatfeldolgozó neve: iNNOField Kft.

Az adatfeldolgozó cím: 7761 Kozármisleny, Pécsi u. 77/B.

Telefon: kapcsolattartás kizárólag elektronikusan

Az adatfeldolgozó elektronikus levelezési címe: ugyfelszolgalat@torkosborz.hu

 

3. Fogalom meghatározások.

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, egyéb személyazonosító adatok, fénykép, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel történő ellátása annak megkülönböztetése céljából

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik

adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - személyes adatok feldolgozását végzi.

érintett: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akire vonatkozóan az adatkezelés folyik. Jelen Szabályzat alapján a www.torkosborz.hu oldal felhasználói érintettek.

különleges adat:

a) a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat

 

4. Adatkezelés jogcíme, jogalapja.

4.1. Az Üzemeltető a Felhasználók egyes személyes adatainak kezelésére az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása alapján (a Szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, valamint közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében); jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján (így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén), vagy jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap (például jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett) birtokában jogosult.

4.2. Törvény közérdekből - az adatok körének kifejezett megjelölésével - elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az Infotv. 6. § (7) bekezdése alapján az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt, vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott személyes adatok tekintetében.

4.3. A Felhasználók e minőségűvé válásuk során megadott személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő illetőleg harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. Amennyiben az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetők. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 

5. Adatkezelés célja.

5.1. Az Üzemeltető, mint adatkezelő annak érdekében, hogy a Felhasználók az Üzemeltető internetes weblapján található szolgáltatást igénybe tudják venni, annak megtörténte után, hogy a felek jogaik gyakorlásának és kötelezettségeik teljesítésének eleget tudjanak tenni, továbbá, hogy az adatkezelő piaci helyzetének elősegítése céljából saját szolgáltatása nyújtásával kapcsolatos értékelést végezzen és esetlegesen marketing céljából a megadott elérhetőségre hírlevelet küldjön az érintett önkéntes hozzájárulásával megadott személyes adatnak minősülő adatait a jogszabályi előírások alapján kezeli az előírt szükséges mértékben és ideig.

5.2. Az Üzemeltető a személyes adatokat kizárólag a jelen Adatkezelési tájékoztatóban előre meghatározott, konkrét adatkezelési cél elérése érdekében kezeli. Az Üzemeltető kizárólag olyan személyes adatot kezel, amely ezen célok megvalósításához szükségesek és arra alkalmasak, továbbá az Üzemeltető a személyes adatokat a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

5.3. Az Üzemeltető adatkezelési céljai, amelyek érdekében a felhasználók személyes adatait kezeli:

a) a weblap működése során a felhasználók és az Üzemeltető között fennálló jogviszonyokhoz kapcsolódóan a felek jogainak gyakorlása illetve kötelezettségeinek teljesítése;

b) szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása

c) a felhasználói jogviszonyokkal kapcsolatos érdekérvényesítés (például abban az esetben, ha egy Felhasználó tevékenységével kapcsolatosan panasz érkezik az Üzemeltető részére, vagy eljárás indul a Felhasználó ellen, amelynek során az eljáró hatóságok adatszolgáltatást igényelnek az Üzemeltetőtől);

d) a weblap működéséhez kapcsolódó kommunikáció (ezen belül az Üzemeltető és a Felhasználó között folytatott kommunikáció);

e) a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése;

f) hírlevelek küldése, közvetlen üzletszerzés végzése;

g) a weblap látogatottságának számszerűsíthetősége, az ott elérhető szolgáltatások kapcsán statisztikák készítése

h) a szolgáltatások védelme az illetéktelen behatolás ellen;

i) a weblapon keresztül elérhető szolgáltatásoknak a fejlesztése;

j) statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése és rögzítése, ezáltal a weblap Felhasználói részére személyre szabott hirdetések ajánlása

k) a weblapon reklámot elhelyező partnerek kiszolgálása annak érdekében, hogy az általuk a weblapon elhelyezett reklámok megfelelően működjenek, illetve releváns reklámok kerüljenek megjelentetésre.

 

5.4. Az Üzemeltető a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatokat a szolgáltatásra vonatkozó szerződés teljesítésének közvetlen célján túl további közvetett célokból is kezeli:

a) szolgáltatás hatékonyságának növelése,

b) a Felhasználó részére testre szabott hirdetések megjelenítése.

A weblap használatával a Felhasználó által adott hozzájárulás tehát arra is kiterjed, hogy az Üzemeltető figyelemmel kísérje, hogy a weblap Felhasználói milyen módon használják a weblapot és az ott elérhető szolgáltatásokat. Ezen adatok felhasználásával az Üzemeltető a szolgáltatásainak megjelenítési és mérési rendszereit is fejleszti.

5.5. A weblap használata során az Üzemeltető különböző további adatokat gyűjt a látogatókról, illetve Felhasználókról, így különösen a Felhasználók és látogatók IP címe és forgalmi aktivitásuk adatai kerülnek rögzítésre az Üzemeltető által, annak érdekében is, hogy a weblap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket az Üzemeltető azonosíthassa. Ezen adatok tekintetében a Felhasználók személyes adatokkal kapcsolatos érdekeit védi egyrészt az, hogy a Felhasználó ezen adatkezelést megtilthatja, másrészt az, hogy ezen adatokat az Üzemeltető nem kapcsolja össze a Felhasználó azonosító adataival, és ezen adatok továbbítására csak anonimizált – vagyis személyes adatnak nem minősülő – formában kerül sor.

 

6. Adatkezelés elvei.

6.1. Az Adatkezelő az adatkezelés során a személyes adatok védelme érdekében a következő elveket tartja szem előtt;

- Adatkezelő az érintett adatait kizárólag meghatározott célból, jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli.

- Adatkezelő a személyes adatok felvételét és kezelését tisztességesen és törvényesen végzi.

- Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenek, arra alkalmasak és addig kezeli, amíg a cél eléréséhez szükségesek. Az adatkezelés során adatkezelő biztosítja érintetteknek adataik pontosságának megadását, a megadott adatok teljességét és azt, hogy az adatokat a szükséges ideig lehessen azonosítani.

 

7. Adatkezelés/felhasználás időtartama.

7.1. Amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, az adatkezelő az érintett adatait a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, kötelező adatok felvételétől azok törléséig kezeli. A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása esetén az Üzemeltető megszünteti az adat kezelését, kivéve az alábbi eseteket: amennyiben a Felhasználó igénybe veszi azon szolgáltatásokat, amely nyújtásához az adott adatok a jelen Adatvédelmi szabályzat szerint kötelezőek, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig. A naplózott adatokat annak naplózásától számított 5 hónapig rögzíti. Ebbe nem számít bele a legutolsó honlap látogatás időpontja.

7.2. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés esetén az Üzemeltető a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, az Üzemeltető vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt, meghatározott adatokat tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag az Üzemeltető ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá. Az igényérvényesítéssel kapcsolatos adatkezelés jogalapja: a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Adatvédelmi irányelv) 7. cikk f) pontja, amelynek értelmében személyes adat kezelhető abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy az adatot megkapó harmadik fél, vagy felek jogszerű érdekének érvényesítéséhez szükséges, feltéve, hogy ezeknél az érdekeknél nem magasabb rendűek az érintettek személyes adatok kezelése vonatkozásában a magánélet tiszteletben tartásához való joguk. Az Üzemeltető a jelen pont alapján kizárólag abban az esetben kezeli a meghatározott személyes adatokat, amennyiben azok kezelése harmadik személy, hatóság által tett panasz, bejelentés, jogsérelem miatt történő igényérvényesítés miatt szükségessé válik annak érdekében, hogy a jogsértés, sérelem megtörténte, az esetleges felelős személye megállapítható legyen és a sérelem orvoslásra kerülhessen. Ilyen eset például, amikor egy Felhasználó/Látogató panasszal él egy megjelenített tartalommal szemben a Üzemeltetőnél arra hivatkozva, hogy az/azok sérti/k a Felhasználó/Látogató jogait (például szerzői jogait) vagy jogos érdekeit. Ebbe a körbe tartozik az is, ha egy Felhasználó/Látogató kezdeményezésére hatósági, rendőrségi vagy egyéb eljárás indul valamilyen jogsértés (például csalás) miatt. Végül hasonló eset az is, ha a Felhasználó az Üzemeltető eljárásával, szolgáltatásával kapcsolatosan kíván panasszal élni. Ezekben az esetekben az Üzemeltető annak érdekében, hogy az esetleges jogsértések feltárhatóak legyenek, kezeli az ügyben érintett Felhasználóval kapcsolatban rendelkezésére álló adatokat. Ezen adatkezelés hiányában az ilyen jogsértések feltárása és kiküszöbölése aránytalan nehézségbe ütközne, és sértené a Felhasználók azon jogos érdekét, hogy a szolgáltatásokat biztonságosan, a jogsérelem lehetőségének minimalizálásával vehessék igénybe. Különösen az járna aránytalan, a személyes adatok kezelésénél súlyosabb érdeksérelemmel, ha az esetlegesen jogellenesen eljárók (például csaló) azzal kerülhetnék el a felelősségre vonást, hogy egyszerűen töröltetik adataikat az Üzemeltető által.

7.3. Amennyiben a Felhasználó vagy Látogató panasszal él, és a panaszkezeles@torkosborz.hu e-mail címre vagy az iNNOField Korlátolt Felelősségű Társaság székhelyére címezve küld levelet az ott megadásra került adatokat - név, e-mail cím, panasz indoklása - az Üzemeltető az ÁSZF 9. pontjában meghatározott ideig tárolja, majd ezeket a értesítés nélkül törli.

Kivéve azon esetet, amennyiben a jelentéshez köthetően hatósági eljárás indul, és erről az Üzemeltető hivatalos értesítést kap. Ebben az esetben a hatósághoz történő átadásig tárolja az adatokat.

 

8. Adatkezelés.

Az Üzemeltető biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint eljárási szabályok kialakításával, így a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy a véletlen megsemmisülés ellen. A személyes adatokat tartalmazó adatbázisokat titkosítva tárolja, és az adatbázishoz csak az Üzemeltető azon alkalmazottai vagy megbízottjai férnek hozzá, akiknek ügyfélszolgálati, hibaelhárítással, vagy érdekérvényesítéssel összefüggő munkakörük miatt erre szükségük van. Minden esetben, amikor egy adott cél eléréséhez anonimizált adatok is elegendők, az Üzemeltető elvégzi az anonimizálást.

 

9. Kezelt adatok köre.

9.1. A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden személyes adat kezelése önkéntes hozzájáruláson vagy törvényi felhatalmazáson alapul. Az Adatkezelő internetes weblapján (www.torkosborz.hu) keresztül – az Infotv.§ (1) a) pontja alapján – a felhasználók jelen szabályzat elfogadásával és a regisztrációval kifejezésre juttatott önkéntes hozzájárulása által a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő tájékoztatás mellett az adatkezelő internetes tartalmának használatával, regisztrációs eljárás során önkéntesen megadott személyes adatokat kezeli. Az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatok felhasználására vonatkozó félreérthetetlen engedély.

9.2. A weblap látogatása során az Üzemeltető rögzítheti a Felhasználók és látogatók IP címét, a látogatás időpontját és a megtekintett oldal címét illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a nevét, ahonnan a felhasználó illetve látogató érkezett a technikai működés miatt valamint a Felhasználói szokásokra vonatkozó statisztikák készítése céljából. Ezen adatokat a szerver egy hónapig tárolja. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a statisztikák elkészítésére használja.

9.3. Az Üzemeltető a weblap szolgáltatásainak igénybevételéhez kétszintű jogosultsági kört alakított ki. Bárki látogathatja a weblapot anélkül, hogy a technikailag automatikus adatkezelésen túl bármilyen személyes adatokat kellene megadnia.

A második szintű jogosultság (regisztráció) esetén a Felhasználó köteles megadni az alábbiakat:

- Név (kapcsolattartás esetén használatos megszólításhoz),

- E-mail cím (technikai jellegű kapcsolattartásra, jelszó visszaállításra használatos),

- Jelszó (nem jelenítődik meg a weblapon, az Üzemeltető által sem beazonosítható formában kerül tárolásra).

9.4. Az Üzemeltető a Felhasználó regisztrációja során a regisztrációs adatbázisban 9.3 pontban meghatározottakon túl az érintett jelszavának hash kódját, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét és a díjköteles szolgáltatásokat igénybe vevők esetében a számlázási adatokat kezeli. Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz. Az űrlapon csillaggal jelölt személyes adatok kötelezően megadandó személyes adatok, amelyek megadása a szerződés létrejöttének feltétele, és amelyek megadásának elmaradása esetén a felhasználói fiók nem hozható létre.

9.5. Az adatkezelés időtartama az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig Saját fiók létrehozása esetén legalább a Saját fiók fennállásáig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően is a cél megvalósulásáig tart.

9.6. A Fiókhoz megadott adatokat az Üzemeltető tárolja, így amennyiben a Felhasználó ezekben személyes adatot ad meg, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Üzemeltető által történő kezeléséhez. A tárolás célja: Felhasználóknak és Látogatóknak a weblap szolgáltatásával való kiszolgálása, statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, weblap működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.

9.7. Valamennyi adat kezelésének ideértve az 1., 2., és 3. pontban felsorolt adatokat is az általános célja a szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, a szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése és rögzítése.

9.8. A 3. és 4. pontban meghatározott adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama, az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább az igénybe vett Szolgáltatásra vonatkozó szerződés megszűnéséig, vagy – amennyiben az adatkezelés önkéntes és a Felhasználó hozzájárulásán alapul, a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig tart.

9.9. Az Üzemeltető a Felhasználó adatait hozzájáruló nyilatkozata esetén használhatja fel közvetlen üzletszerzési célra. A Felhasználók az adataik megadásával a felhasználói fiók létrehozásakor a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az Üzemeltető a megadott elérhetőségeken, e-mailen hírlevelekkel felkeresse őket. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy e megkeresésekben saját szolgáltatásainak és tevékenységének bemutatásán túl vele szerződéses kapcsolatban álló reklámozók hirdetését, direkt marketing (közvetlen üzletszerzési célú) ajánlatot, elektronikus hirdetést (e-mail, stb.) is belefoglaljon. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám. A hozzájárulást a Felhasználó azonban a hírlevélben található - Hírlevélről leiratkozás - menüpont alatt bármikor, bármiféle korlátozás vagy indokolási kötelezettség nélkül lemondhatja. A hozzájárulást szintén vissza lehet vonni az Üzemeltetőnek címzett lemondó nyilatkozattal. Az adatokat az Üzemeltető a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

9.10. Adatkezelő rendszere automatikusan rögzíti a weboldalon bejelentkező érintett személyek számítástechnikai rendszerének használat során keletkező adatait. Az adatokat adatkezelő rendszere be- és kijelentkezéskor automatikusan naplózza. Az Adatkezelő, szolgáltatásainak optimalizálása valamint a könnyebb kapcsolattartás érdekében web felületén úgynevezett „cookie”-kat vagyis speciális állományú adatfájlokat alkalmaz. Ezeket adatkezelő rendszere kizárólag belső célra rögzíti, vagyis a látogatások számának, idejének az érintett vásárlási, termékkeresési szokásainak felmérésére használja. Ezen felül más adatot nem tárol. A „cookie” adatfájlok nem tárolják az érintett IP címét. Az adatfájlok az érintett vásárlási szokásait, termékkeresési szokásait tárolja.

 

10. Egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos külön rendelkezések.

10.1. Bizonyos szolgáltatások igénybevételének előfeltétele a regisztráció. Ennek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges: e-mail cím, jelszó. Az adatkezelés célja ezen adatok tekintetében a – fentiekben meghatározottakon túl – a hirdetések menedzselése. Az adatkezelés időtartama a saját fiók fennállásáig a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig tart. Kivételt képez a fenti határidők alól, amennyiben az Üzemeltetőnek törvényi kötelezettsége egyes adatok kezelése. Ebben az esetben a törvényes cél megvalósulásáig kezeli az adatokat.

Az adatkezelés jogcíme:

a) az érintett előzetes, önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatás birtokában adott hozzájárulása: a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban, közvetlen üzletszerzés, hírlevelek küldése érdekében történő

b) jogszabály által adott felhatalmazás vagy kötelező rendelkezés alapján: így különösen, de nem kizárólagosan a fogyasztóvédelmi előírások szerinti irat- és adatmegőrzés, valamint a számlázással összefüggő számviteli nyilvántartások esetén

c) jogszabályi rendelkezéssel biztosított más jogalap: jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából, akkor is, ha a hozzájárulás esetleg nem áll rendelkezésre, a jelen Adatvédelmi szabályzattal biztosított, az érintett személyes adatokhoz fűződő jogát veszélyeztető kockázatokat kezelő intézkedések mellett.

10.2. Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások megrendelése esetén a kezelt adatok köre a fentieken kívül a számlázáshoz elengedhetetlen adatok: számlázási név, számlázási cím, szükség esetén adószám. Az adatkezelés célja ezen adatok tekintetében – a fentebb meghatározott célokon kívül – a szolgáltatás díjának számlázása, beszedése, fizetés lebonyolításában való közreműködés, valamint az azzal kapcsolatos követelés érvényesítése. Az adatkezelés időtartama: azon adatok tekintetében, amelyek a szolgáltatással kapcsolatos számviteli bizonylatokon (számlákon) szerepelnek, valamint a számviteli szabályok által ezek alátámasztására szolgáló adatok a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény értelmében az adatok keletkezésétől számított 8 (azaz nyolc) évig tárolandóak, amely adatkezelés kötelező. Az adatkezelés jogcíme: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény által a számviteli bizonylatok és az azok alátámasztására szolgáló adatok megőrzésére előírt szabályok.

10.3. A létrehozott fiókokat az Üzemeltető az ÁSZF-ben meghatározott időtartamig tárolja, így amennyiben ezek szövegében a felhasználó személyes adatot ad meg, annak közlésével a felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adatnak Üzemeltető által történő kezeléséhez. A tárolás célja a Felhasználóknak és Látogatóknak a weblap szolgáltatásával való kiszolgálása, statisztikák készítése, weblap működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználó élmény javítása, felelősségre vonás elősegítése.

10.4. A fiókban megadott adatok az ÁSZF 12.3. pontjában meghatározottakon túl, anonim módon – vagyis személyes adatnak nem minősülően -, statisztikák készítése és a szolgáltatások fejlesztése céljából megőrzésre kerülnek.

 

11. Adatmegismerés, adatbiztonság, adattovábbítás.

11.1. Adatkezelő az adatkezelés során az adatbiztonság követelményeinek megfelelően biztosítja az érintett magánszférájának védelmét. Ezt figyelembe véve az érintettek személyes adatait az adatkezelő valamint annak munkatársai jogosultak azt megismerni.

11.2. Az Üzemeltető a Felhasználók személyes adatait a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott esetben és célból a szolgáltatások nyújtása és az igénybevételük és teljesítésük biztosítása érdekében, előzetesen meghatározott harmadik személyek részére kizárólag érintett hozzájárulásával valamint jogszabály kötelező rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé (adattovábbítás).

11.3. Adatkezelő szerződéses jogai és kötelezettsége tekintetében, pénzügyi elszámolás során, illetve IT hálózatának üzemeltetése, fenntartása körében az Infotv.-ben foglalt adatfeldolgozóval szerződést köthet. Ez esetben adatfeldolgozó adatkezelési eljárásáért az adatkezelő nem felel.

11.4. Az adatfeldolgozó partnerekkel az Üzemeltető olyan szerződéseket köt, amelyekben e partnerek vállalják a részükre átadott személyes adatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő kezelését és titoktartást.

11.5. A Felhasználó a weblapra történő látogatásával illetve a weblap szolgáltatásainak igénybevételekor hozzájárul és tudomásul veszi a tájékoztatást személyes adatainak az Üzemeltető által igénybe vett adatfeldolgozók számára történő továbbadásához.

11.6. Az adatkezeléshez szükséges technikai háttér biztosításáról az Üzemeltető adatfeldolgozó igénybevételével gondoskodik. Felhasználó tudomásul veszi, és kifejezett hozzájárulását adja, hogy jelen Adatvédelmei tájékoztatóban szereplő valamennyi adatát adatfeldolgozónak továbbítsa.

11.7. Az igénybe vett adatfeldolgozók az alábbiak:

Szerverszolgáltatások - Magyar Hosting Kft., székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22., cégjegyzékszám: 01-09-968314 Nyilatkozat

Számlázáshoz igénybevett adatfeldolgozó - InnVoice Ügyviteli Szoftver Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., székely: 9700 Szombathely, Olimpia u. 20.; cégjegyzékszám.: 18-09-105743 Nyilatkozat

Weboldalon elérhető fizetési rendszerek szolgáltatója - OTP Mobil Kft., székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32., cégjegyzék száma: 01-09-174466;  Nyilatkozat

Reklám és analitikaszolgáltatók: Facebook - Facebook Ireland Ltd., székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írország; nyilvántartási szám: 462932,

Google - Google Ireland Ltd., székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország; nyilvántartási szám: 368047.

A fenti szolgáltatók adatkezelésére a szolgáltatók adatvédelmi tájékoztatójának rendelkezései irányadók.

11.8. Az Üzemeltető az általa kezelt személyes adatok továbbításáról a jogszabályi előírásoknak megfelelően adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását. Az Üzemeltető az adattovábbítási nyilvántartásban szereplő személyes adatokat 5 (azaz öt) évig köteles őrizni, utána az adatokat megsemmisíti.

11.9. Abban az esetben, ha a feljogosított hatóságok a vonatkozó jogszabályban előírt módon az Üzemeltetőtől személyes adatot kérnek, az Üzemeltető törvényi kötelezettségének eleget téve átadja a kért személyes adatokat.

11.10. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy – változatlan célokra – időről időre adatfeldolgozási vagy adatkezelői műveletet végző szerződéses partneri körét felülvizsgálja, és szükség esetén új partnerekkel létesítsen adatfeldolgozási vagy adatkezelői műveleteket (is) tartalmazó szolgáltatásokra szerződéses kapcsolatot. Az Üzemeltető a mindenkori szerződéses partneri állományról a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad és az Adatvédelmi tájékoztató mindenkori újabb változataiban a partneri kört aktualizálja. A személyes adatok továbbításával érintett adatkezelők személyi körében bekövetkező változás esetén a Felhasználó, megfelelő tájékoztatást követően, a weblapon keresztül ad hozzájárulást adatai továbbításához.

 

12. Felhasználók jogai.

12.1. Az Infotv. 14-18. szakaszai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy az Üzemeltető által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, a szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani.

12.2. A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást az Üzemeltetői adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. Az Üzemeltető köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 (azaz harminc) napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy az Üzemeltető jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét az Üzemeltető a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben az Üzemeltető a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy az Üzemeltető a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 25 (azaz huszonöt) napon belül írásban közli a Felhasználóval, a jogorvoslati jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt. A Felhasználó jogosult az Üzemeltetőnek címzett levélben vagy e-mailben kérni az adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.

12.3. Az Üzemeltető a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha: az adatkezelés jogellenes, a Felhasználó az adatok törlését kéri, a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

12.4. A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Az e-mailen kért adattörlésre a kifogás megérkezésétől legkésőbb 3 (azaz három) munkanapon belül válaszol az adatkezelő. Augusztus 1-20 között, valamint december 24. és január 2. között ez az időszak 8 (azaz nyolc) munkanap.

12.5. Az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben azt az Üzemeltető mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy az Üzemeltető jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná az Üzemeltető adatkezeléssel összefüggő érdekét.

12.6. Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

12.7. A Felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Üzemeltető a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (azaz tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben az Üzemeltető a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

12.8. A Felhasználó a jelen alcímben foglalt jogaival az Üzemeltetőnek címzett levélben tett nyilatkozattal vagy az Üzemeltető által megadott e-mail címre küldött nyilatkozattal élhet.

 

13. Jogorvoslat.

13.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségekről az Infotv. rendelkezik. Ennek megfelelően tájékoztatjuk az érintetteket (Felhasználókat), hogy a jogainak illetve az adatkezelési szabályok megsértése esetén a Üzemeltetőnél tiltakozhat a jogszabályba ütköző adatkezelés ellen, és jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni és a hatóság vizsgálatát kérni vagy – választása szerint – az Üzemeltető székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.

13.2. Amennyiben a Felhasználó kérelme az Üzemeltető által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Üzemeltető tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy az Üzemeltető határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 (azaz harminc) napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

 

14. A tájékoztató hatálya, módosítása.

A jelen tájékoztató 2021. július 1. napjától hatályos. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi tájékoztató egyoldalú megváltoztatására. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Ilyen esetben a változás tényét az Üzemeltető honlapján jelzi. Az Adatvédelmi tájékoztató mindenkori aktuális változata a weblap megfelelő menüpontjában mindenkor elérhető.

 

15. Egyéb rendelkezések.

15.1. Az adatkezelő weboldalán partner linkek találhatók, amelyek nem az adatkezelő üzemeltetése alatt állnak. Az ilyen partner illetőleg reklám link aktivizálása (megnyitása) kizárja adatkezelő felelősségét a partner oldal tartalmáért, adatvédelméért, adatkezeléséért. A más oldalon megadott személyes adatok, vagy más oldalak üzemeltetői számítógépes rendszerében képződő, vagy általa gyűjtött technikai adatok kezeléséért az iNNOField Korlátolt Felelősségű Társaság felelősséget nem vállal. Adatkezelő az érintett által önkéntesen megadott és kifejezett hozzájárulásakor elektronikus levelezési címére (e-mail cím) valamint azzal egyenértékű eltérő kommunikációs eszközére kapcsolattartás, jogok és kötelezettségek gyakorlása, termékkínálat, termék és szolgáltatási árak, események (szerződési feltételek, adatkezelési szabályzatváltozás) felhívása érdekében levelet, üzenetet küld. Adatkezelő és érintett közötti kapcsolattartás érdekében saját változás értesítői listájáról elektronikus levelet küld, amely az általános szerződési feltételekben bekövetkezett változás esetén a tájékoztatást és az értesítést szolgálja reklám nélkül. Ennek érdekében erről a levelezési listáról nem lehet leiratkozni.

15.2. Érintett személyes adatainak adatkezelő számára történő átadásáért az adatok valódiságáért érintett tartozik felelősséggel. Érintett elismeri, hogy az adatok megadásakor, a szolgáltatások igénybe vételekor az általa megadott adatokat a megadott e-mail címről saját maga közölte. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy jelen szabályzatot előzetes értesítés mellett egyoldalúan megváltoztassa. A weboldal használatával az érintett a módosított szabályzatot érintett automatikusan elfogadja.

15.3. Érintett az adatvédelmi szabályzat (tájékoztató) elfogadásával (adatkezelő honlapján történő adatvédelmi szabályzathoz tartozó négyzet megjelölésével) tudomásul veszi és elismeri, hogy adatkezelő részéről a jogszabályoknak megfelelő adatvédelmi tájékoztatást megkapta, valamint önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja az adatvédelmi tájékoztatóban és szabályzatban foglaltak alkalmazásához /példálózva - nem kizárólagosan - ahhoz, hogy az adatkezelő elektronikus adatfájlokat, „cookie”-t alkalmazzon bármely keresőoldalról történő átkattintástól (honlap megnyíltától) kezdve, továbbá ahhoz, hogy adatkezelő rendelkezésére, kezelésére bocsátja önkéntesen és kifejezetten személyes adatait, majd azt jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítése érdekében adatkezelő adott esetben továbbítsa harmadik személy részére adatkezelés, adatfeldolgozás érdekében, azonfelül adatkezelő részére engedélyezi hírlevelek, elektronikus értesítők, reklámok küldését.